ELS 7 FACTORS QUE INFLUEIXEN EL TIR NATURAL DE LA TEVA LLAR DE FOC

ELS 7 FACTORS QUE INFLUEIXEN EL TIR NATURAL DE LA TEVA LLAR DE FOC

Parlem sobre

ELS 7 FACTORS QUE INFLUEIXEN EL TIR NATURAL DE LA TEVA LLAR DE FOC

n la majoria dels països europeus la normativa exigeix ​​la neteja de les xemeneies de combustibles sòlids com a mínim un cop l’any. A Espanya no hi ha una legislació clara sobre això, encara que el nou “Reglament d’Instal·lacions Tècniques en Edificis (RITE / 2007)” a la IT 3.3 massa.  “Programa de mantenimiento preventivo” assenyala la necessitat de “comprovació i neteja, si escau, de conductes de fums i xemeneia “una vegada per temporada (any) per a instal·lacions de menys de 70 Kw i dues vegades per a instal·lacions majors de 70 Kw.

En el cas concret d’instal·lacions amb calderes de biomassa. La mateixa Instrucció tècnica indica la necessitat de “comprovació i neteja, si escau, de circuit de fums de calderes i conductes de fums i xemeneies en calderes de biomassa” un cop l’any a les menors de 70 kW i un cop al mes a les majors de 70 kW.En la nostra experiència en xemeneies de llenya domèstiques tipus cassette o similars, ens sembla oportú i necessari una neteja de xemeneia quan la quantitat de llenya consumida sigui aproximadament de 3500/4000 kg en el cas de les frondoses (roure, alzina, faig, freixe …) i una mica més freqüents, 3000/3500 kg en el cas de les resinoses (pi, avet …).

LA TEVA LLAR DE FOC CONSUMEIX MOLTA LLENYA I PRÀCTICAMENT NO ESCALFA. QUÈ LI PASSA?

Molt probablement es deu a un excés de tir provocat per una alçada excessiva del conducte de fums i/o un dimensionat excessiu del mateix.

Hi ha dues solucions possibles:

  1. La primera i més habitual, principalment en estufes i cuines de llenya, és la instal·lació d’un curta tirs, que és la típica trapa manual que hem d’obrir o tancar mentre dura la combustió per tal de controlar aquesta, també se la coneix com “el tir”, “la xapa”, etc.
  2. La segona i sense cap dubte, la més eficaç, és la instal·lació d’un moderador de tir que consisteix en una trapa basculant contrapesada, que d’una manera automàtica deixa entrar aire en el conducte de fums per garantir una pressió constant a la base de la llar, podent regular-se amb un sistema de contrapesos a l’efecte.

QUÈ ÉS EL TIR EN UNA XEMENEIA?

És la depressió que s’origina a la base de la xemeneia, com a conseqüència de la diferència de pressions creades pels gasos continguts en ella (fums) i la columna d’aire exterior, de la mateixa altura que la pròpia xemeneia.

FACTORS QUE INFLUEIXEN EN EL TIR NATURAL

  1. El tir augmenta amb l’alçada de la xemeneia, i està en relació amb la superfície de la mateixa. A major altura de xemeneia menor secció de la sortida de fums. (seguir sempre les especificacions del fabricant).
  2. El pes específic de l’aire augmenta com més baixa sigui la temperatura, per la qual cosa El tir serà major quant menor sigui la temperatura exterior.
  3. A menor pes específic dels fums més tir. El pes específic dels fums disminueix a mesura que augmenta la seva temperatura, per tant el tir serà més gran com més alta sigui la temperatura de fums.
  4. El material i la forma del conducte de fums afecten de manera transcendent en el tir de les xemeneies. Les seccions circulars són les que creen menor pèrdua de càrrega. El coeficient de fregament implicarà una pèrdua de càrrega diferent per a cada material, i lògicament els interiors llisos (metàl·lics), tenen un avantatge innegable enfront d’un altre tipus de materials (xemeneies d’obra, prefabricats de formigó, etc.) Un altre factor important a tenir en compte respecte als materials, és la temperatura dels fums, un conducte ben aïllat garanteix una major temperatura de fums, i per tant un millor tir.
  5. Arbres, parets, teulades i en general qualsevol obstacle, en un radi menor de 10 m pot incidir negativament sobre el tir de la xemeneia, depenent aquesta distància de l’alçada de l’obstacle en relació amb la nostra llar de foc.
  6. Així mateix un barret inadequat pot tenir una incidència molt negativa en el tir de la xemeneia.
  7. Altres factors que també tenen influència, encara que menor, en el tir natural són l’altura sobre el nivell del mar, la ubicació de la instal·lació, la humitat relativa de l’aire, etc.
comparteix aquesta noticia en:

També et pot interesar

¿INTERESSAT EN ALGUN PRODUCTE?

TROBARÁS EL QUE NECESSITES

PARLEM-NE

ESCRIU-NOS TROBARÁS EL QUE NECESSITES